ສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາMHPຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສຸບຊຶ້ງມາຍັງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນໄລຍະທີຜ່ານມາແລະຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພວກທ່ານອີກໃນອະນາຄົດຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງ

ຄວາມສຳເລັດ